Assamese News Paper

আচাৰ্যা মনি বৰঠাকুৰে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা লাভ কৰে।

ক্লিৰদাপ শংকৰদেৱ শিশু-বিদ্যা নিকেতন, ডিফুৰ আচাৰ্যা মনি বৰঠাকুৰে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ‘অসম ভাষা গৌৰৱ আঁচনি’ৰ অধীনত ‘জীৱন আৰু সমাজৰ অন্য পাঠ’ আৰু ‘অনুভৱৰ স্বৰলিপি’ নামৰ গ্ৰন্থ দুখনৰ বাবে সম্বৰ্ধনা লাভ কৰে।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *